Sanskrit bhasha pracharni sabha

संस्कृत-संशोधन-मण्डलम्

संस्कृत-साहित्यस्य चिकित्सकम् अन्वेषणम् अधिष्ठातुं सभया संस्कृत-संशोधन-मण्डलस्य स्थापना कृता । मण्डलस्योद्घाटनं १० जुलाई १९९३ तिथौ प्राच्यविद्या ठाणे, इति संस्थायाः अध्यक्षः डॉ. विजय-बेडेकर-महोदयः अकरोत् । प्रत्येकं मासे सदस्यानां सभा भवति । तत्र शोध-निबन्धानां प्रस्तुतीकरणं भवति । संशोधन-मण्डलेन डॉ. नी. र. व-हाडपाण्डे-महोदयानां वेदविषयकम् अन्वेषणं Sanskrit Research Monograph Series मध्ये प्रकाशितम् । तत: New light on the date of Rigved, Soma in the Rigveda इति ग्रन्थद्वयं सभया प्रकाशितम् ।


Copyright © Sanskrit bhasha pracharni sabha All rights reserved.